ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การรายงาน การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในระบบ e-PlanNACC และการจัดทำเอกสาร เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม : 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน