รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 6 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 8
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน”  รุ่นที่ 8
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 3,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก