รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 7 - หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6
หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ 
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก