รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 10 - โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมความรู้การชี้แจงคำของบเงินอุดหนุนในขั้นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ EvMIS การนำเงินอุดหนุนทั่วไปมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน”
โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ  หลักสูตร “เสริมความรู้การชี้แจงคำของบเงินอุดหนุนในขั้นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ  การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ EvMIS การนำเงินอุดหนุนทั่วไปมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 4 พ.ค. 2567 - 6 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 29 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า (เลื่อนกำหนดการ) กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 16 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่ 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 23 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 12 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 19 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก