รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 16 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสภาท้องถิ่น การตั้งและใช้จ่ายงบประมาณในงบเงินอุดหนุน การยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น และนวัตกรรมในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสภาท้องถิ่น 
การตั้งและใช้จ่ายงบประมาณในงบเงินอุดหนุน  การยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น และนวัตกรรมในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 31 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567 โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก