รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 16 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 9
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน”  รุ่นที่  9
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 3,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก