รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 17 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 7
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก