ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตามแนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีศึกษาการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการบริหารจัดการพัสดุคงคลังโดยใช้โปรแกรม excel”
รุ่นที่ : 3 - โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่อบรม : 5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน