ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ การตรวจเงินของ อปท.(ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119 การบริหารงบประมาณ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทีของ อปท.(ฉบับใหม่) พร้อมประเด็นหารือหรือคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน”
รุ่นที่ : 5 - โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม : 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566
ค่าลงทะเบียน : 4,200 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน