ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณของ อบต. เสริมความรู้ อบจ. เทศบาล ในการจัดทำระบบ EvMIS แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การชี้แจงคำของบเงินอุดหนุน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
รุ่นที่ : 2 - โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม : 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน