ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาตาม ว ๑๒๔ แนวทางการจัดทำ TOR ตาม ว 159 การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ พร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
รุ่นที่ : 7 - โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) จังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม : 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน