ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมอย่างไรให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับใหม่) การจัดงาน การฝึกอบรม การพัสดุตาม ว 119 การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับใหม่) และการงบประมาณของ อปท.”
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่อบรม : 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน