ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 กรณีศึกษาการพิจารณาผลการเสนอราคาผู้ประกอบการ SME และ MIT ตามแนวทาง ว 56 ว 78 และการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการจัดทำเอกสารประกวดราคาตามแนวทาง ว 124 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม : 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน