ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : หลักสูตร “แนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารงานพัสดุ และงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาตาม ว 124 แนวทางการจัดทำ TOR ตาม ว 159 การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ พร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง"
รุ่นที่ : 5 - โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม
วันที่อบรม : 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน