ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน(ฉบับใหม่) พ.ศ.2566 เชื่อมโยงค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กับการจัดหาพัสดุตาม ว 119 การยืมเงินการทดรองจ่าย การเบิกค่าเช่าบ้าน การจ้างเหมาบริการ การเบิกค่าบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา และการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
รุ่นที่ : 7 - โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม : 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน