ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม CANVA และประยุกต์ใช้ Line oa เพื่อกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ(Smart City)” (ทางมหาลัย จัดเตรียม โน้ตบ๊คให้ผู้อบรม 1 เครื่อง/1 คน)
รุ่นที่ : 5 - โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดหาดใหญ่/สงขลา
วันที่อบรม : 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567
ค่าลงทะเบียน : 5,300 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน