รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 5 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร กิจการสภาท้องถิ่น และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร กิจการสภาท้องถิ่น และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 28 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี อุดรธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 19 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ (บางพลัด) กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 10 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 23 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 20 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 4 ต.ค. 2566 - 6 ต.ค. 2566 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 18 ต.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก