รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 13 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน(ฉบับใหม่) พ.ศ.2566 เชื่อมโยงค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กับการจัดหาพัสดุตาม ว 119 การยืมเงินการทดรองจ่าย การเบิกค่าเช่าบ้าน การจ้างเหมาบริการ การเบิกค่าบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา และการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน(ฉบับใหม่) พ.ศ.2566 เชื่อมโยงค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กับการจัดหาพัสดุตาม ว 119 การยืมเงินการทดรองจ่าย การเบิกค่าเช่าบ้าน การจ้างเหมาบริการ การเบิกค่าบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา และการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 13 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 27 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 11 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 18 ก.ค. 2567 - 20 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก