รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 1 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 กรณีศึกษาการพิจารณาผลการเสนอราคาผู้ประกอบการ SME และ MIT ตามแนวทาง ว 56 ว 78 และการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการจัดทำเอกสารประกวดราคาตามแนวทาง ว 124 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 กรณีศึกษาการพิจารณาผลการเสนอราคาผู้ประกอบการ SME และ MIT ตามแนวทาง ว 56 ว 78 และการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการจัดทำเอกสารประกวดราคาตามแนวทาง ว 124 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมฟอร์จูน โคราช นครราชสีมา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก